شورای علمی دانشگاه پروان دایرشد، 1-10-1400

parwan_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ - ۲۰:۳۸
The Scientific Council of Parwan University was established

چهار شنبه اول جدی 1400

شورای علمی دانشگاه پروان دایرشد.

شورای علمی پوهنتون پروان قبل از ظهر امروز با حضورهیئت رهبری  پوهنتون پروان، قاری برکت الله حنفی نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان،  و اعضای دایمی آن دایر و روی آجندای ذیل فیصله صورت گرفت.

1 -  تاییدی دوسیه های ترفیع علمی چند تن ازاستادان

2 – غور و پی گیری نامه های رسمی مواصلت ورزیده از مقام رهبری وزارت که نیاز به آگاهی اعضای شورا بود

3 – ابراز نظر به ترفیع علمی استادان پوهنحی انجینری و تصمیم بر غیابت یک تن استاد پوهنحی کمپیوتر ساینس

4 – در ختم شورا برای آغاز به نشرات رادیوی پوهنحی ژورنالیزم نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان همراه با هیئت رهبری بازدید نموده پس از ارایه گزارش از امکانات دست  داشته به مقام وزارت در این استیدیو برای آغاز نشرات آن تصمیم گرفته خواهد شد.

و شماری از موارد دیگر در این شوار نیز به بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

شورای علمی پوهنتون یکی از دوشورا در سطح پوهنتون است که تصمیم وفیصله های آن مورد تایید شورای رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی است.