کتابخانه دانشگاه پروان

فعالیت های اساسی کتابخانه دانشگاه پروان

کتابخانه دانشگاه پروان در سال 1341 در چوکات تربیه معلم ایجاد گردید . در سال 1381 زمانیکه از انستیتوت پیداگوژی پروان به موسسه تحصیلات عالی ارتقا نمود کتابخانه مذکور در یک صنف درسی الی سال 1381 جاگزین گردیده بود که قبلاً این گنجینه علمی به کدام سیستم جدید عیار نبود که خوشبختانه  در سال 1385 کتابخانه دانشگاه پروان توسط متخصصان خارجی (فرانسوی ها) تحت یک سیستم عصری (دیوی) تنظیم مجدد گردید. درسال 1390 کتابخانه دانشگاه پروان از یک صنف درسی در یک ساختمان جداگانه انتقال داده شد ودرسال 1397این کتابخانه در زیر زمینی بلاک دانشکده اقتصاد انتقال داده شد که تا اکنون در همین بلاک میباشد. این زیرزمینی یک دهلیز عمومی ، یک  دفتر واحد مدیریت ، یک مخزن کتابها ، یک سالن مطالعه برای دختران ویک سالن مطالعه برای آقایان وسالن مطالعه برای استادان را دارا میباشد .

جهت انسجام وهماهنگ ساختن بهتر امور کتابخانه یک واحد اداری بنام مدیریت عمومی کتابخانه درتشکیل پوهنتون گنجانیده شده کتابخانه دانشگاه پروان مجهز با چهار پایه کامپیوتر متصل با انترنت بوده که استادان و محصلین میتوانند موضوعات تحقیق خویش را از کتابخانه الکترونکی دریافت نمایند.

در حال حاضر کتابخانه دانشگاه پروان با داشتن تقریباً بیشتر(17000)هزارجلد کتاب در بخش های عمومیایت ، فلسفه و روانشناسی ، علوم دینی ، علوم اجتماعی (اقتصاد حقوق ) ،زبان ،علوم ساینسی (ریاضی ، فزیک وکیمیا)، تکنالوژی(بیولوژی ، زراعت ، طب وانجینری )، هنرها ، ادبیات ،تاریخ وجغرافیه به زبان های دری ،پشتو ، عربی و انگلیسی میباشد.

کتابخانه پوهنتون پروان به استثنای روز های رخصتی وجمعه همه روزه در شش ماه اول سال از ساعت 7:30 صبح الی 7 شام و در شش ماه دوم سال از ساعت 8 صبح الی 6:30 شام برای مراجعین واستفاده کننده گان باز میباشد.

معلومات مختصر در مورد کتابخانه دانشگاه پروان 

اهداف کتابخانه مطابق به اهداف دانشگاه پروان عبارت از فراهم سازی زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان ، محصلان وسایر مراجعین بوده که به این طریق نقش بارز وارزنده یی در توسعه علم ودانش ایفاء مینماید.

اهداف کتابخانه

شادمحمد فرزند خیر محمد متولد سال 1367 ولایت پروان قریه دوغ آباد (تتمدره پائین )بوده تعلیمات ابتدائی خویش را در مکتب حضرت عمر فاروق واقع تتمدره پائین ، تعلیمات ثانوی را در مکتب متوسطه ضربیا ولسوالی جبل السراج وتعلیمات عالی را در لیسه عالی ذکور جبل السراج به پایه اکمال رسانیده در سال 1381 بعداز سپری نمودن امتحان کانکور به دانشگاه پروان راه یافته بعداز سپری نمودن چهار سال در سال 1387 به درجه لیسانس از این دانشگاه فارغ گردیده است .قابل یاد اوریست که موصوف در دوران تحصیل خویش  به حیث (معلم محلی ) مدت سه سال در موسسه CHA خدمت به اولاد وطن نموده وهمچنان کتابخانه دانشگاه پروان را به کمک فرانسوی ها به سیستم دیوی عیار ساختن ومدت سه سال به حیث  همکار مسئول کتابخانه ایفای وظیفه نموده قابل تذکر است وی   در موسسات غیر دولتی به حیث ترینر وتیم لیدر در بخش ارتقای  ظرفیت معلمین  ولایت پروان ایفای وظیفه نموده است در سال 1391 بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی اصلاحات اداری در دانشگاه پروان موفق گردید وبه حیث مدیر عمومی کتابخانه دانشگاه پروان تا الحال ایفای وظیفه مینماید.

بیوگرافی مسئول دفتر

از سال 1391 الی سال 1398بتعداد 7922 جلد کتاب  که تقریباً 2500 جلد کتاب 4 پایه میز مطالعه انفرادی ، بیشتر از 100 پایه چوکی مطالعه ، 4 پایه میز مطالعه یک پایه چوکی چرخی ، یک پایه میز دفتر به کتابخانه بیشتر از 20 پایه قفسه کتاب  از طرف موسسه giz  تقریباً 2000 هزار جلد کتاب ، 14 پایه قفسه کتاب ، 12 پایه چوکی مطالعه ،2 پایه میز مطالعه ، یک پایه میز دفتر ، 4 پایه کامپیوتر ، دوپایه میز کامپیوتر ، یک پایه پرنتر ، یک پایه اسکنر ، از طرف رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، 600 جلد کتاب ،دو باب کانتینر همراه باقفسه  از طرف ناتو مقیم بگرام به همکاری ذکیه سنگین ، بیشتر از 500 جلد کتاب از طرف بنیاد بیات متباقی از طرف استادان اشخاص دیگر به دست آمده است. همچنان در سال 1397 و1398 به تعداد (922) عنوان کتاب در بخش های مختلف از بودجه وزارت محترم تحصیلات عالی خریداری جهت استفاده محصلین به کتابخانه انتقال داده شد، در سال 1398 چهارپایه کمره امنیتی  یک پایه  LCDبه کتابخانه خریداری ونصب گردید .

 

دست آوردها